Samenwerkend leren: een vernieuwende werkvorm:

groep 3 maakt een rekenblad in 2-tallen groep 3 maakt een rekenblad in 2-tallen
groep 7/8 werkt in groepjes aan een aardrijkskunde opdracht 


Het onderwijs op de Wilgenhoek is continu in ontwikkeling. Het team volgt dan ook regelmatig cursussen. Medio 2007 is er volop gestart met het traject "samenwerkend leren" (of "cooperatief leren").  Dit is een werkvorm die bij allerlei vakken kan worden toegepast, waarbij de kinderen in tweetallen of groepjes een opdracht aanpakken. De kinderen leren hierbij dan samen te werken en kunnen elkaar helpen bij bepaalde leerproblemen. Zij worden zo veel meer geprikkeld actief deel te nemen aan het leerproces. Wat weer kan leiden tot een beter leerresultaat!
De kinderen en juffen van de Wilgenhoek zijn erg enthousiast over deze werkvorm, getuige de bijgaande foto's!

Werken aan modern onderwijs en onderwijs op maat
Onze school is niet erg groot: dagelijks bezoeken ca. 70 leerlingen de Wilgenhoek. Dat heeft grote voordelen: iedereen kent elkaar, er is sprake van een leuke en intieme sfeer en je kunt snel bij elkaar terecht voor advies. Op onze school zijn de ouders dan ook elke dag welkom om de kinderen tot in de school te brengen. Snel even een praatje met een leerkracht of met iemand anders maakt de school heel toegankelijk. Iets dat wij hoog in het vaandel hebben staan.

leestafel groep 6 Digitale les bij groep 3


Het werken met bouwen is nog zo'n voordeel. Het geeft ons een uitstekende kans om onze leerlingen van jongs af aan te leren dat je met elkaar kunt samenwerken en daardoor steeds meer zelfstandigheid bereikt. Kleuters werken samen in de bouwhoek of kiezen samen een verhaaltje om in te 'lezen'. In de hogere groepen wordt deze samenwerking steeds verder uitgebouwd. De kinderen leren hierbij naast samenwerken ook dat je kunt leren van elkaar. Deze beide facetten zullen zij later ook nodig hebben. Door onze werkwijze ('Omgaan met verschillen, lerend samenwerken') is het mogelijk ook daadwerkelijk leerstof op eigen niveau aan te bieden.
 Nieuwe methode Alles-in-1
In de vorige eeuw is er veel geleerd over de voor- en nadelen van diverse pedagogisch-didactische werkvormen en concepten. Bekend zijn o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs, Montessorionderwijs, Klassikaal onderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) enz. Ieder concept heeft zijn waarde en zijn beperkingen, zijn voordelen en nadelen. Totaalonderwijs, Alles-in-1 en Alles-Apart waar wij nu voor kiezen, verenigt het beste uit alle concepten!
De grote meerwaarde van het concept is de samenhang tussen alle onderdelen en vakgebieden. Niets staat meer 'los', alles valt op z'n plek.
De leerstof wordt binnen een natuurlijke context aangeboden en het één volgt het ander logisch op. Dit vergroot de motivatie, het leerrendement en geeft diepgang. Er is een juiste balans tussen de cognitieve (kennis), creatieve en praktische vaardigheden. Dit doet recht aan de verschillende manieren van leren en behoefte aan afwisseling.
Daarnaast zijn de differentiatie mogelijkheden (de mogelijkheden om leerstof aan te bieden die past bij de leerling) zo eenvoudig dat geen kind op zijn tenen hoeft te lopen of te weinig uitdaging krijgt. Dat geeft rust en (leer)plezier.  
Onderwijs op maat
Doordat wij in staat zijn om onderwijs op maat aan te bieden, werken niet alle leerlingen altijd uit hetzelfde boek of op hetzelfde niveau. Leerlingen die meer kunnen, krijgen meer uitdaging. Leerlingen die ergens moeite mee hebben, krijgen ook de mogelijkheid om wat meer te oefenen en extra begeleiding als dat noodzakelijk is. Onze leermethodes en groeporganisaties zijn daar volledig op afgestemd.
Er zijn weinig lessen meer waarbij de leerkracht nog 'frontaal doceert' aan grote groepen leerlingen. Er wordt gewerkt in kleine instructiegroepen waarbij heel verschillende werkvormen gehanteerd worden.  Naast de kennisverwerving uit leerboeken wordt aandacht besteed aan het stimuleren van het zelfvertrouwen bij kinderen door bijvoorbeeld presentaties. Al in een vrij vroeg stadium worden spreekbeurten, boek- en nieuwsbesprekingen en het maken van een werkstuk opgenomen in het lesprogramma. Bij dit alles hebben we de beschikking over een volledig en goed functionerend computernetwerk dat ook intensief door leerkrachten wordt gebruikt.

 
 


 

 
  


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier