Ouders actief op de Wilgenhoek
Op de Wilgenhoek zijn veel ouders zeer actief betrokken bij de school in de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Een aantal ouders fungeert als klassenouder in de verschillende bouwen en zijn zo voor de leerkrachten het extra steuntje in de rug. Vaak participeren ouders in de verschillende projecten als onderwijsondersteuning en organiseren zij allerlei activiteiten als de sportdag, de feestdagen met diners, lunches en ontbijtjes en ondersteunen ze de pedagogisch medewerker tijdens het overblijven op school.

Ouderraad bijeen brochure ouderraad
brochure ouderraad jaarvergadering OR


Ouderraad
De OR heeft als kern een groep vaste ouders die de organisatie van de verschillende activiteiten op zich neemt. Daaromheen zijn er nog legio ouders die kunnen worden ingezet als ondersteuning. We houden ons bijvoorbeeld bezig met:
  • klassenouders:   op hen kan de leerkracht een beroep doen voor hulp bij klassikale activiteiten.
  • festiviteiten:   deze commissie maakt van de school een feestelijk geheel bij festiviteiten en stelt programma's op samen met het team.
  • schoolkrant:   een aantal ouders begeleidt team en kinderen om 3x per jaar het Wilgenblad uit te geven.
  • kriebelteam:   zorgt voor een regelmatige controle op hoofdluis.
  • overblijven:   deze ouders ondersteunen de pedagogisch medewerkster tijdens de overblijfuren.
  • avond-4-daagse:   het ordelijk verloop van de wandeltochten wordt behartigd door deze commissie.
  • sport en spel:  samen met het team wordt de jaarlijkse sportdag door deze commissie georganiseerd, de laatste jaren op de Kurenpolder in Hank.

Medezeggenschapsraad
De MR kent 6 leden: 3 ouders en 3 teamleden. In de MR zitten zowel ouders en teamleden van de Wilgenhoek als van de Regenboog in Dussen. De ouders worden voor een vaste periode gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen. Een MR behartigt zaken die de school betreffen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan o.a. aan het aannemen van nieuwe leerkrachten, het vaststellen van het vakantierooster, het bepalen van schooltijden en allerlei andere zaken. De bevoegdheden hierbij zijn vastgelegd in een wettelijk reglement. De ene keer heeft de MR instemmingsrecht over een bepaalde kwestie, de andere keer moet het schoolmanagement haar om advies vragen. 
De MR wil alle ouders zoveel mogelijk informeren over haar bezigheden. Mocht u interesse hebben dan is het mogelijk de goedgekeurde notulen van de vergaderingen per mail toegestuurd te krijgen. Geef u hiervoor op via het mailadres van school; wilghoek@xs4all.nl
Meer uitgebreidere informatie over de MR kunt u  vinden in bijgaand document.
 


  Wat houdt de MR in?


 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier