Dit zijn wij
De Wilgenhoek is een openbare basisschool waar kinderen welkom zijn ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.
Dagelijks begroeten we ongeveerテつ70 kinderen binnen de muren van ons prachtige, nieuwe gebouw. De kinderen krijgen over het algemeen les in de vorm van combinatiegroepen.テつGemiddeld zijn de bouwenテつ 20 a 25 kinderen groot. Door het openbare karakter vormt de Wilgenhoek een goede afspiegeling van de maatschappij.
テつ
Dit willen wij
Onze kracht ligt in de mogelijkheid om hetgeen wij willen bereikenテつaan te biedenテつmet behulp van onderwijs op maat, met gebruikmaking van moderne en vernieuwende onderwijsmethodes. テつOp deze manier kunnen weテつprima aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de kinderen.
Ons doel isテつdan ookテつom bij elk van onze kinderenテつeenテつgoed leerresultaatテつte behalen enテつde besteテつontplooiing na te streven. Met aandacht voor de verschillen die er zijn in mensen en kinderen, waardoor er een goede basis voor tolerantie, solidariteit, verantwoordelijk heid en respectvol omgaan met elkaar gelegd wordt. Dit allesテつbij leerkrachten in een veilig en vriendelijk schoolklimaat, maar ook met een school waar u als ouder uw kind met een gerust hart aan kan toevertrouwen.
Om dit te bevorderen, maken wij gebruik van de Kanjermethode.

De Kanjerlessen
zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een goede keuze te maken in hun gedrag. De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomstgericht.
De Kanjermethode gaat uit van zes basisafspraken:
We helpen elkaar.
We vertrouwen elkaar.
Niemand lacht uit.
Niemand speelt de baas.
Niemand doet zielig.
We respecteren onszelf en anderen.
Deze afspraken zijn gekoppeld aan verschillende karakters uit de Kanjermethode.
Zo is er het bange konijntje, de aap die iedereen uitlacht, de pestvogel en de tijger.
De tijger denkt goed over zichzelf テδゥn over anderen. Een goed voorbeeld dus!

Nieuwe methode Alles-in-1
In de vorige eeuw is er veel geleerd over de voor- en nadelen van diverse pedagogisch-didactische werkvormen en concepten. Bekend zijn o.a. Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs, Montessorionderwijs, Klassikaal onderwijs, Ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) enz. Ieder concept heeft zijn waarde en zijn beperkingen, zijn voordelen en nadelen. Totaalonderwijs, Alles-in-1 en Alles-Apart waar wij nu voor kiezen, verenigt het beste uit alle concepten!
De grote meerwaarde van het concept is de samenhang tussen alle onderdelen en vakgebieden. Niets staat meer 'los', alles valt op z'n plek.
De leerstof wordt binnen een natuurlijke context aangeboden en het テδゥテδゥn volgt het ander logisch op. Dit vergroot de motivatie, het leerrendement en geeft diepgang. Er is een juiste balans tussen de cognitieve (kennis), creatieve en praktische vaardigheden. Dit doet recht aan de verschillende manieren van leren en behoefte aan afwisseling.
Daarnaast zijn de differentiatie mogelijkheden (de mogelijkheden om leerstof aan te bieden die past bij de leerling) zo eenvoudig dat geen kind op zijn tenen hoeft te lopen of te weinig uitdaging krijgt. Dat geeft rust en (leer)plezier.

Waar we voor staan
Onderwijsvorm en leermethodes
Leerlingenzorg
De onderwijsinspectie

 Open dag OBS de Wilgenhoek dinsdag 23 januari» Ouderbedankdag Wilgenhoek
» Juffendag; wat een verwennerij!
» Schoolkamp bovenbouw supergezellig!!
» Koningsspelen op de Wilgenhoek
» Circusartiesten in de onderbouw
» Aanmeldingsformulier